NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
A 150 órás Szentírásolvasás

A helyi Mária Légiós imacsoport vezetőjeként egyike voltam annak a szerencsés embernek aki – plébánosunk Levente atya irányításával- részt vehettem a 150 órás Szentírás olvasás szervezésében.

A templomunk 150 éves jubileumára felajánlott 150 órás Szentírás olvasás jelentősége az volt, hogy az olvasás- egyetlen perc megszakítás nélkül- folyamatos legyen, melyet a szentmise ideje alatt is végeztünk. /kápolnában, sekrestyében/

A Szentírás olvasása öt különböző helyen lévő templomban történt. A felolvasók fél óránként váltották egymást.

Előkészítés:

Ahhoz, hogy az öt különböző helyen a Szentírás melyik részét olvassák, fel kellett osztani a Szentírást időtartalmak szerint.

Ehhez néhányan „minta” olvasásokat végeztünk a Szentírás különféle részeiből. A fél óra alatt elolvasott fejezetek, verssorok alapján megállapítottuk az oldalszámot, amelyek átlagát vettük alapul. Nem került felolvasásra a magyarázó szöveg és lábjegyzet. Az átlagosan elolvasott oldalszámot egy órára vetítve ki lehetett számolni az egész Szentírás időszükségletét és megállapítani a felolvasóhelyek vállalt óráihoz a szükséges szentírási részt is. A verses formában íródott könyveknél több oldalszámmal kellett számolni, mivel az oldallapok kevesebb írást tartalmaznak. Ez minta olvasás alapján szintén meghatározható. Például 1 fél óra alatt a János evangéliumából 6 oldalt olvastunk fel /Jn 1,1- 5,47/ a Zsoltárok könyvéből 8 oldalt lehetett elolvasni fél óra alatt. Egy órára vetítve tehát 12 oldallal számoltunk, a verses formában írt egy oldalt 7590-ban (korrigálva) számoltuk. A folytonosságot így tudtuk biztosítani, hogy minden felolvasóhely megkapta a vállalt órára (24 óra, 30 óra) a Szentírás tervezett felosztását azzal, hogy a kezdés a kijelölt szentírási résszel történjen, a befejezés viszont az egyéni olvasási ütem függvényében változhat. Ha a kijelölt Szentírási könyvek olvasása nem töltötte ki a vállalt órát, azt tovább kellett folytatni, ha viszont nem fért bele a felolvasásba minden rész, abba lehetett hagyni. Ilyen módon a Szentírás olvasás kezdése egymástól függetlenül történhetett, ezzel biztosítottuk az egyetlen perc megszakítás nélküli felolvasást. A Szentírás könyveinek általunk kiszámított időszükségleteit részletes kimutatásban közöljük. Mivel a Szentírás teljes felolvasásához szükséges idő kevesebb, mint a felajánlott 150 óra, ezért a Szentírás egyes részeit kétszer olvastuk el, így a Zsoltárok könyvét és az Újszövetséget. A felolvasók nyilvántartásához táblázatot készítettünk, mely a név, lakcím, telefonszám adatai mellett tartalmazza a felolvasott Szentírási részt is. Az előzetes listán gyűjtöttük a felolvasásra jelentkezőket, de a végleges lista, csak a templomban került kitöltésre a felolvasás után, hiszen a szervezést 2 hónappal hamarabb elkezdtük.

Lebonyolítás szervezése:

Az előkésztő munka után a felolvasó helyekre szervezők lettek kijelölve, akikkel állandó kapcsolatot tartottunk.

A felolvasók számára tájékoztatót készítettünk és küldtünk, amelyben a Szentírás olvasás időpontja és a várható felolvasandó Szentírási rész megjelölése mellett meghatároztuk a felolvasásra várakozók teendőit is.

A templomban egy nagyobb órát kellett elhelyezni jól látható helyen, melynek járásához igazodtunk. A váltás egész vagy fél órakor történhetett. A soron következő felolvasónak a váltás előtt 5 perccel el kellett imádkoznia csendben a Szentírás olvasás előtti imát, melyet a padokon elhelyeztünk. Egy perccel az olvasása előtt ki kellett mennie és odaállnia a felolvasó széke mellé.

A felolvasó befejezte a mondatot, keresztet vetett, felállt, megmutatta a helyére ülőnek a folytatandó sort. Az új elolvasó keresztet vetett és kezdte a szentírás olvasását. Az előző olvasónak a helyére kellett visszaülve el kellett imádkoznia a Szentírás olvasás utáni imát csendben.

Az így megtervezett váltás csak néhány másodpercet vett igénybe.
A Szentírás olvasás előtti és utáni imát külön ismertetjük.

Az ünnepi Szentírás olvasás menete

Az ünnepélyes szentírás olvasás a150 éves Nagyboldogasszony templomunkban, Polgáron, augusztus 8-án reggel 600-kor plébánosunk Levente atya imájával, felajánlásával és az első félórás felolvasásával kezdődött, amely augusztus 9-én reggel 600-ig tartott, majd folytatódott a fíliák templomaiban: Tiszadob, Tiszagyulaháza, Görbeháza 24-24 órás Szentírás olvasásával. Itt mindenütt az imát és az első félórás felolvasást Péter atya végezte. A fíliákban a felolvasás mindenütt reggel 600-tól másnap reggel 600-ig tartott.

Ezután a polgári Református templomban olvasták református testvéreink 24 órán át Szabó Éva lelkész vezetésével a Szentírást, végül ismét a polgári templomunkban folytatódott augusztus 13-án reggel 600-tól augusztus 14-én déli 1200-ig 30 órán át.

Az utolsó fél órát Levente atya olvasta fel, majd a Hálaadó Himnusz énekével, Levente atya ünnepélyes záróbeszédével, imával és a Magnificat énekével fejeztük be ezt a gyönyörű eseményt.

Mit jelentett számomra a Szentírás olvasás?

A templomunkban végzett 54 órás felolvasás idejéből közel 50 órát jelen voltam, mely után -átérezve a zsoltáros szavait- elmondhatom Istennek hálát adva:
„jobb egy nap a Te házadban, mint más helyen ezer” (Zsolt 84,11)

Végtelen kegyelem! Látni mindenkiben azt a nemes szándékot, amellyel tenni akar- gyönyörű templomunk 150 éves jubileumán- Isten dicsőségére, a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, őseink emlékére.

Imádkozni Isten szavaival, Isten házában. És jöttek az emberek a beosztásnak megfelelően, éjjel és nappal, hívőkés nem hívők, felolvasók és hallgatók.
Meghatottan, fegyelmezetten, a legnagyobb rendben ült le mindenki a szent könyv olvasásához, úgy hallgatta Isten igéjét. Érezni lehetett a csodát, az Élő Isten jelenlétét, akinek szavait olvassuk, aki összeköt bennünket. Egymás kezét fogva, mint a láncszemek kapcsolódtunk össze, 300 félórán át, olvasva az Ő igéjét, mely átjárta lelkünket.

Bármelyik felolvasó templomba mentem el, mindenütt ugyanaz az egységes kép tárult elém, mindenütt ugyanaz a magasztos érzés töltött el. Az egy hét alatt a Jó Isten ilyen közelségét érezve, határtalan lelkiboldogságban éltem, mintha nem is a földön járnék. Az éjszakai Szentírásolvasásnak számomra külön varázsa volt.

Hálát adok és megköszönöm a jó Istennek és a Boldogságos Szent Szűznek azért a kegyelemért, erőért és segítségért, mellyel átéltem mindezt és hálás szívvel köszönöm meg plébánosunknak, Levente atyának, hogy megteremtette számunkra ezt a felejthetetlen ünnepi eseményt.

Személyes tanúságtételek:

 • A 150 éves gyönyörű templomunkat ünnepeltük az Őt méltóképpen megillető ajándékkal- a 150 órás Bibliaolvasással. Boldog, aki olvashatta. Engem a legnagyobb boldogsággal töltött el, hogy részem lehetett a „polgári csodában”.

(Polgár)

 • A Szentírás olvasásakor Isten szava szólt hozzám. Általa megismerhettem Jézus Krisztus földi tevékenységét, tanítását, szeretetét megbocsátását az emberiség iránt. Számomra felemelő érzés volt az Isten házában olvasni a Szentírást.

(Polgár)

 • Többször is olvastam a 150 órás olvasás alatt. Délelőtt, hajnalban, reggel. Az egész légkör nagyon megérintett. Már akkor éreztem a hívást mikor otthonról elindultam. Meghitten teljes odaadással olvasott mindenki. Az Ige folyamatos volt, már vártuk mikor kerülünk sorra. Gyönyörű befejezés volt Levente atya záró imája, szerintem mindenki könnyezett a meghatottságtól.

(Polgár)

 • Felemelő érzés hatott át a Biblia olvasásakor, de nem csak akkor, ha én olvastam, hanem ha a templomban tartózkodtam más olvasása alatt is. Csodálatos, felemelő érzés volt, az egész templomot áthatotta a Misztikus légkör, hogy Isten szavát hallom, de itt is van közöttünk. Elmondani nem lehet ezt az érzést, csak átélni, átérezni lehet.

(Polgár)

 • A Szentírás olvasása számomra csodát és kapcsolatot jelentett: gyarlóságaink, különbözőségeink ellenére, összefogással, az együttlétben a szentírás olvasásakor megtörtént a csoda, az a mély személyes kapcsolat az Úrral, a Megváltóval. Kapcsolat embertársainkkal, akik még keresik az utat és azokkal, akik már elindultak rajta.

(Polgár)

 • A Szentírás olvasása számomra Isten iránti bizalmat, vigasztalást és reményt ad. A templomunk csendjében felemelő érzés volt felolvasni és hallgatni a Biblia üzenetét.

(Polgár)

 • Örömmel készültem a Szentírás olvasására, különösen, hogy az Úr Jézus előtt hangzottak el szavaink. A Szentlélek Isten segítségét erősen éreztem, s hogy éjszaka olvastam, még misztikusabbnak tűnt. Boldog voltam, hogy a második éjjel végig olvashattam János evangéliumát a 16. fejezettől, ebben van az általam nagyon szeretett rész- Jézus főpapi imája-. Csodálatos megindultság érzése volt bennem és nagy hála. Csak itta a lelkem a szavakat és nagy lelki örömet éreztem.

(Polgár)

 • A Biblia olvasásában 3-szor vettem részt. A templom csendjében Isten közelségét éreztem. Itt él közöttünk, tudja mi van a gondolataimban, ismeri adottságaimat, tudja mi van a szívemben, lelkemben. Bízom és hiszek az Úr végtelen szeretetében, gondoskodásában és kegyelmében. Hálát adok a jó Istennek, hogy a Szentírás olvasásában részt vehettem. Kérem a Szentlélek segítségét, hogy továbbra is világosítsa meg értelmemet, akaratomat, hogy ezen túl is mindenkor helyesen cselekedjem.

(Polgár)

 • Soha nem éreztem még magam ennyire közel Istenhez, teljesen mai volt, mint amikor otthon magamnak olvasom a Könyvek könyvét.

(Tiszadob)

 • Érdekes, hogy az a rész amit én kaptam személyre szóló volt, érdekes, hogy pont most, pont erről kellett olvassak.

(Tiszadob)

 • Nem szoktam templomba járni csak Karácsonykor, Húsvétkor, temetés és esküvő alkalmával, de ez az éjszakai templomi Biblia olvasás különleges élményt adott számomra.

 (Tiszadada)

 • Jó lenne, ha kivihetném a mindennapjaimba ennek az 1-3 órának az érzését, amely a Biblia hallgatás illetve olvasás közben átjárt. Nyugalom, béke, biztonság. Köszönöm!

(Tiszadob)

 • A Szentlélek indíttatására nagy örömöt, lelki töltekezést jelentett, hogy az Isten szavát, a Bibliát olvashattam én is a templomban. Ekkor olyan érzés támadt bennem, hogy olyan mikrofont kellene felszerelni, amin keresztül hallja az egész világ és a világon minden ember.

(Polgár)

 

Kapcsolódó anyagok: képek | sorszám