NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
BESZÁMOLÓ A MÁRIA LÉGIÓ II. FÉLÉVES MUNKÁJÁRÓL
Az elmúlt félévben légiós munkánkat – változatlan létszámmal- minden az előzőekben ismertetett apostolkodásunkat tovább folytatva végeztük, melyen felül olyan szolgálatban is részt vettünk, ami csak ritkán adatik meg. Az elmúlt év augusztusában ugyanis a polgári Nagyboldogasszony templomunk 150. éves jubileumát ünnepeltük, melyre plébánosunk Levente atya gyönyörű ünnepi programsorozatot szervezett, így köztük a 150 órás Szentírás olvasását.
A biblia évében a 150. éves jubileumra, 150 órás Szentírás olvasása; Isten dicsőségére, a Szűzanya tiszteletére, őseink emlékére.

A Szentírásolvasás jelentősége abban ált, hogy az olvasás 150 órán keresztül egyetlen perc megszakítása nélkül folyamatosan történjen (szentmise alatt is a kápolnában).
A Szentírás olvasása öt különböző helyen lévő templomban volt, (filiák, Ref. templom) éjjel és nappal, félóránként váltva egymást.
2008. augusztus 8-án reggel 6 órától augusztus 13-án déli 12 óráig 6 és fél napon át olvastuk a Bibliát.

A polgári templomunkban 54 órát olvastunk, itt kezdtük és itt is fejeztük be.
Nekünk, Mária kis csoportjának jutott az a megtisztelő feladat, hogy Levente atya irányításával részt vehettünk a szervezési és lebonyolítási munkákban, mely több hétig tartott.
Templomunk számára 108 félórára szerveztünk felolvasókat, melyből mi magunk is 36 alkalommal vettünk részt.

A 150 óra alatt végig olvastuk a teljes Bibliát, -az Ó- és Újszövetséget- de mivel ez nem töltötte ki a vállalt olvasási időt az Újszövetséget ismételten elolvastuk.
Végtelen kegyelem volt imádkozni Isten szavaival, Isten házában, gyönyörű templomunkban, ahol érezni lehetett a Csodát, az Élő Isten jelenlétét.

Hála és köszönet érte a jó Istennek, a Boldogságos Szent Szűznek és Levente atyának, hogy részesei lehettünk ennek a magasztos eseménynek.
Szeptemberben a Kálvária búcsú ünnepére segítettünk annak rendbetételében és virágokkal, virágfüzérekkel történt díszítésében.

Ebben a hónapban tartottuk segítő imádkozó testvéreinkkel közös összejövetelünket, amely jó hangulatban telt el. A közös imák után szerény agapéval fejeződött be együttlétünk.
Lelkipásztoraink vezetésével október 19-től, minden vasárnap a szentmise kezdete előtt, közösen imádkozzuk az Egyház hivatalos imái közül a „Vasárnap reggeli dicséretet”, melyben aktívan részt veszünk és szervezünk embereket erre a gyönyörű imára.
Novemberben a temetői látogatások, sírok rendbetétele, elhunytak lelki üdvéért imádkozás került Légiós szolgálatunkban előtérbe.

Az adventi időszakban megsokszorozódtak azon lelki beszélgetéseink, amellyel a karácsonyi szentgyónás elvégzésére ösztönöztünk, több alakalommal eredményesen.
December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén segítő imádkozó testvéreinkkel együtt imádkoztuk el a négy rózsafüzért a húsz titokkal.

Templomunkban az adventi gyertyák ünnepélyes gyújtását minden héten más csoport végezte, 10-15 perces elmélkedést tartva a szentmise kezdete előtt.

Mi a IV. heti gyertya gyújtásának lehetőségét kaptuk meg. Verssel, szentírási idézetekkel, imákkal, adventi szent énekekkel készültünk. Igyekeztünk úgy megmutatni vágyakozásunkat, várakozásunkat Jézus Krisztus eljövetelére, első eljövetelének emlékére, ahogy azt a Boldogságos Szent Szűz is szeretné.

Az elmúlt évben is kegyes volt hozzánk Szűz Mária – Légiónk királynője-, mert vezetésével hozzásegített bennünket ahhoz, hogy négy esetben tudtuk újra visszavezetni Istenhez embertársainkat, akik hosszabb ideje nem éltek szentségekkel.
Egyik esetben egy fekvőbeteg idős embernél, ez a halála előtt néhány héttel történt.
Továbbra is végezzük a legszentebb szolgálatot, a betegek, öregek szentáldoztatását Isten kegyelméből, Püspök atya engedélyével.

Zarándoklatainkat folytattuk a Máriapócsi és a Máriabesnyői búcsún való részvételünkkel, valamint a tiszadobi filiánk Magyarok Nagyasszony templombúcsún is voltunk.
Többször mondattunk szentmiséket, Jézus és Mária szentséges szíve tiszteletére, alapító, elhunyt és segítő imádkozó légiósokért.

Továbbra is gondot fordítunk a lelkünk növekedésére, feltöltődésére. Gyakran járunk hétközi szentmisére, a rorátékon többen minden nap részt vettünk.
Ott voltunk az októberi ájtatosságokon, szentségimádásokon, engesztelő imákon. Folytattuk az imacsoportok vezetését, olvassuk a Szentírást, a Tökéletes Mária-tisztelet művet, Mária Kora kiadványt és más lelki olvasmányokat is.

Rendszeresen imádkozunk a Mária Légiós célkitűzések megvalósulásáért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért.

Célkitűzéseink között szerepelt 1-2 aktív tag felvétele, amit eddig nem tudtunk teljesíteni, mert nem találtunk erre alkalmas embert.

Szűz Mária példáját követve szeretnénk Légiós szolgálatunkat az Ő vezetésével tökéletesebbé tenni, melyért hálát adva, II. János Pál pápa szavaival köszönünk meg Szűzanyánknak:

„Légy áldott, mindenek fölött, szolgáló leánya az Úrnak,
aki meghallgattad és teljes szívvel engedelmeskedtél az Úr hívásának!
Üdvözlégy, aki teljesen eggyé lettél Fiad megváltó áldozatával!”

Polgár 2009. február 08.

Praesidium elnöke