NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Beszámoló a Debreceni Comitium 48. találkozójáról

A polgári egyházközség Mária Légió „Mária Szeplőtelen Szíve” Praesidiun nevében tisztelettel és szeretettel köszönöm a Comitium vezetőségét és az itt jelenlévő testvéreket. Időszaki beszámolónkban a 2006. II. félévben végzett légiós szolgálatunkról, tevékenységünkről szeretnék számot adni.

Az elmúlt félévben aktív tagjaink száma változatlanul 14 fő, heti összejövetelünkön átlagosan 11 tag vesz részt. Segítő imádkozó tagjaink létszáma is változatlan, -15- fő. Személyükben viszont történt változás, mivel Julika testvérünket augusztus hónapban magához szólította az Úr.

Légiós tevékenységünket Égi Édesanyánk, Légiónk Királynője  segítségével és vezetésével folytattuk ebben az félévben is. Szolgálatunkban gyakran –52 alkalommal- kerestünk fel betegeket, szomszédokat, magányos embereket, elvíve hozzájuk Mária szeretetét, vigasztalását. A legszebb szolgálatot –a betegek áldoztatását- mintegy 100 alkalommal végeztük, vittük el embertársainknak a legszentebb Oltáriszentséget. 49 alkalommal nyújtottunk rászoruló társainknak, családtagjainknak lelki beszélgetést, lelki vigaszt.

Az öregek gondozási központjában heti rendszerességgel tartunk két órás imaórát, követve az egyházi eseményeket, ünnepeket imáinkban, az evangélium olvasásában. Sajnos kevés a résztvevő, átlagosan 2-3 ember. Három légiós tagunk továbbra is végzi szülő, testvér testi-lelki gondozását, más légiós szolgálat mellett.
Sikerült megtartani az általunk szervezett keresztény hetilapok megrendelőit, ezen túl terjesztjük a „Szeretet” újságot is. Egyik tagunk a templom hirdetőtábláját tartja naprakészen és sokszorosítja számunkra az imákat tartalmazó szórólapokat.


Templomunk tisztaságáról és díszítéséről két légiós testvérünk gondoskodik. Több alkalommal ajándékoztunk vallásos tárgyú könyveket, kiadványokat, újságokat és szereztünk be mások számára is ilyen könyveket. Három testvérünk segített egy hajléktalanná vált gyermekes fiatalasszonyt úgy, hogy több napra, felváltva befogadták otthonaikba, míg megfelelő otthont nem találtak számukra, amit megvásárolt. Közben lelki beszélgetést is folytattak és imádkoztak közösen.

Szeptember végén plébániánkon közös összejövetelt tartottunk segítő-imádkozó testvéreinkkel, amely nagyon jól sikerült. Ez volt az első alkalom, hogy együtt imádkozunk. Közösen ajánlottuk fel magunkat Égi Édesanyánknak, a kézikönyvből olvastunk fel számukra, elimádkoztuk a Tessera összes imáit, és plébánosunk, Levente  atya is szólt hozzánk, megköszönve Máriának szeretetét és vezetését, segítő-imádkozó tagjainknak az imákat, aktív légiósoknak a szolgálatot. Találkozásunkat szerény agapéval fejeztük be.

Továbbra is részt veszünk a plébánia által meghirdetett programokban. Segítettünk a litván zarándokok fogadásában, akik gyalog mentek a Szent Földre.
Szerveztünk és mi is részt vettünk a máriapócsi és máriaremetei zarándokúton.
A Szentírás napját ünnepelve „pogácsa-misszió”-ban vettünk részt, ahol a pogácsába sütött szentírási  idézetekkel szólítottuk meg embertársainkat.

Szent Erzsébet hetében a „Rózsa-misszió”-ban vettünk részt, melynek során 780 darab saját készítésű sárga rózsát –evangéliumi idézetekkel- és kártyanaptárral osztogattuk főleg a közlekedési csomópontokban a városi misszióban.  A Mária Légió megalakulásának 85. évfordulójára szentmisét mondattunk, de megemlékeztünk elhunyt légiós társainkról is. Lelki üdvükért misét mondattunk, Szűz Mária közbenjárást kérve.

A légiós szolgálatunk mellett gondoskodunk lelki fejlődésünkről, lelki töltekezésünkről. Azért, hogy megismerjük és megtanuljuk Máriát tökéletesen szeretni, tisztelni, részleteket olvasok fel tagjaink számára a Griguon Szent Lajos: Tökéletes Mária-tisztelet című művéből.

Részt veszünk minden hó 13-án a Fatimai engesztelő imában, ott voltunk a Nagyboldog-asszony előestéjén hajnalig tartó virrasztáson, az októberi ájtatosságokon, Szentségimádásokon, hétköznapi szentmiséken, temetői szertartásokon, lelkigyakorlaton, imaórákon, Mária Szeplőtelen fogantatása ünnepén, déli 12 órakor templomunkban a teljes rózsafüzér-imán, valamint a gyönyörű hajnali miséken és utána Jézus eljövetelén. Tagjaink rendszeresen járulnak szentgyónáshoz és napi szentáldozók is. Augusztus 1-től lelki vezetőnk Lengyel József káplán atya lett.

Célunk továbbra is a légiós szolgálat tökéletesebb elsajátítása Szűz Mária vezetésével és segítségével. Ezért II. János Pál pápa imájával fohászkodunk égi Édesanyánkhoz:

„Üdvösség Hajnala, Rád bízzuk utunkat az új évezredben,
  hogy vezetéseddel minden ember fölfedezze Krisztust,
  a világ világosságát és egyetlen üdvözítőjét,
  aki az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik
  a századok századain át.
  Ámen.”

Köszönöm, hogy meghallgatták beszámolómat, köszönöm az értem szóló sok imát, mely lehetővé tette, hogy ezt a beszámolót Isten segítségével, Égi Édesanyám kegyelmével elkészítsem.

Polgár, 2006. december 11.

Hornyák Betalanné
enök