NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Keresztút | Nyomtatható verzió
Előszó

A keresztény hívek minden időben a legszentebb kegyelettel emlékeztek meg a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedéséről, hogy ezzel, egyrészt engeszteljék a bűnökkel megbántott Istent, másrészt pedig, hogy a földi élet szenvedéseinek elviselésére erőt kapjanak abból a végtelen kegyelmi kincstárból, amit az Úr Jézus szenvedésével gyűjtött számunkra. Ennek az emlékezésnek egyik leghatásosabb módja az Úr Jézus szenvedése helyeinek meglátogatása.

Mivel azonban ez legtöbb hívő számára lehetetlen, az Egyháztól jóváhagyott és az Úr szenvedésének állomásait megjelenítő képeket, vagy szobrokat állítottak a katolikus hívek templomokban, vagy a szabad természetben, hogy ez állomásokat végigjárva több bensőséggel tudjanak elmélkedni az Úr Jézus szenvedéséről. Az így végzett keresztútjárást az Egyház nemcsak jóváhagyta, hanem még különböző búcsúkkal is ellátta. Így ez az ájtatosság nemcsak a bűnbánat kegyelmét és a jó Istennel való kiengesztelődést szerzi meg számunkra, hanem megszabadít bennünket és azokat a tisztítóhelyen szenvedő szeretteinket, akikért a keresztutat fölajánljuk, az ideigtartó büntetéstől is.

Az itt következő keresztút elmélkedései és imádságai a legszentebbek: a Szentlélek Istentől sugalmazott Szentírás szavai és az Anyaszentegyház majdnem kétezeréves imakönyvének, a misekönyvnek imádságai. Mindkettő milliókat segített az életszentségért folytatott harcban és mindkettő segítségével milliók jutottak el oda, ahova mindnyájan törekszünk, ,,ahol halál nem lesz többé, sem jajkiáltás, sem fájdalom'' (Jel 21,4). Abba az örök hazába, ahol az emberek ,,nem éheznek és nem szomjaznak többé, és nem éri őket többé nap, sem bármiféle forróság... és Isten letöröl szemünkről minden könnyet'' (Jel 7,16-17).

Az oltár előtt
Ajánljuk föl a szent keresztutat...

Pap: Az Istent, ki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érette, jöjjetek, imádjuk!

Hívek: Jöjjetek, imádjuk az Urat és boruljunk le Istenünk előtt! Teremjük a bánat méltó gyümölcseit, mert teremtett és megváltott minket!

Pap: Uram, nyisd meg ajkunkat!

Hívek: És szánk hirdeti a Te dicsőségedet!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek!

Hívek: Miképpen kezdetben vala most és mindörökkön örökké. Ámen!

Pap: Az Istent, ki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érette, jöjjetek, imádjuk!
Hívek: Ámen.

I. állomás
Pilátus halálra ítéli Krisztust

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Mikor pedig reggel lett, a papi fejedelmek és a nép vénei tanácsot ültek Jézus ellen, hogy Őt halálra adják. És megkötözve átadták Poncius Pilátus helytartónak. Pilátus tehát leült az ítélőszékbe, s bár kezét mosva megvallotta: ,,én semmi vétket nem találok ebben az emberben'' -- mégis kezükbe adta Jézust, hogy megfeszítsék. Halálra adta az élet Urát, ki az Atya jobbjáról jön majd el nagy hatalommal és dicsőséggel, megítélni eleveneket és holtakat.

Hívek: Könyörögjünk! Uram, Jézus Krisztus, Te az Atya akaratára az égből a földre szálltál és bűneink bocsánatára véredet ontottad, hallgasd meg alázatos könyörgésünket és engedd, hogy az ítélet napján jobbodon állhassunk, és méltók legyünk hallani szavaidat: Jöjjetek Atyám áldottai! Ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

II. állomás
Krisztus magára veszi a keresztet

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Jézus tehát magára vette a keresztet és megindult a koponyahelyre, melyet héberül Golgotának mondanak. -- Emberi természete megrettent a szenvedéstől. Az Olajfák Hegyén vért verítékezett, s kérte a mennyei Atyát, ha lehetséges, múljék el tőle a szenvedés kelyhe anélkül, hogy kiürítse. De hozzátette: ,,ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied!'' -- Azért jött, hogy az Atya akaratát cselekedje. Így megalázta magát, s engedelmes lett egész a halálig, mégpedig a kereszthalálig!

Hívek: Könyörögjünk! Uram, Te azt mondottad: Az én igám édes és az én terhem könnyű. Add, hogy úgy hordjuk ezt az igát és ezt a terhet, hogy kegyelmedet kiérdemelhessük! Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

III. állomás
Jézus először roskad le a kereszt alatt

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: A keresztet hordozó Krisztus összeroskadt a Golgotára vezető úton. Emberi testét megtörte a virrasztás, a halálfélelem, Júdás árulása. Mint valami latorra, úgy törtek rá kardokkal és dorongokkal az Olajfák Hegyén. Az éj leple alatt hurcolták Annás és Kaifás főpapok elé, hamis tanúságokkal vádolták, arcul ütötték, leköpdösték, s szemét bekötve ütlegelték. Heródes faggatta, Pilátus, a nép kívánságára, halálra adta. Megostorozták, bíborba öltöztették, tövissel koronázták, megcsúfolták az Isten Fiát. A kimerült testnek nehéz volt a kereszt, az ártatlan léleknek bűneink súlya!

Hívek: Könyörögjünk! Őrizz meg minket, Uram, állandó oltalmaddal és mivel az ember a halál zsákmánya oly gyönge, hogy támogatásod nélkül elesik azért ne szűnj meg soha segítségeddel megvédeni minden veszedelemtől és vezess az üdvösség útján elesés nélkül. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

IV. állomás
Jézus találkozik szentséges Anyjával

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Az agg Simeon jövendölése alapján Szűz Mária lelkét sokszor járta át a szenvedés tőre. Betlehemi istállóbarlang szegénységében született meg az Úr Jézus. Egyiptomba kellett menekülniük a gyilkos Heródes elől. Mikor kilépve a názáreti munkásotthonból az evangéliumot hirdette, sokszor éhezett, szomjazott, elfáradt és nem volt, hová fejét lehajtsa. S a Szűz Anya csak távolról követhette a Megváltó lépteit. Fájdalmas Anyává azonban a Golgotára vezető úton lett, midőn halálraszántan, üldözők kezében, kereszt alatt roskadozva látta szent Fiát. De állt a fájdalmas Anya még a kereszt tövében is, mert Isten akaratát mindig így fogadta: ,,Legyen nekem a Te Igéd szerint!''

Hívek: Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úr Jézus Krisztus, add, hogy irgalmasságod előtt most és halálunk óráján a Boldogságos Szent Szűz legyen a mi közbenjárónk, kinek szívét szenvedésed alkalmával a fájdalom tőre járta át. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen!

Miatyánk  -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

V. állomás
Cirénei Simon segít az Úrnak

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: ,,Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok'' -- mondta az Úr Jézus, jelezve, hogy a leggyalázatosabb halállal, a kereszten kell meghalnia. A kereszt véres áldozatával engesztelte ki helyettünk az eredeti bűnnel és személyes bűneinkkel megbántott mennyei Atyát. -- Mikor a zsidók látták teste megtörtségét, nehogy kiszenvedjen a fölfeszítés előtt, megfogtak egy bizonyos Simon nevű embert, Cirénéból valót, ki a mezőről jött, s rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.

Hívek: Könyörögjünk! Isten, kit a bűn megbánt a bűnbánat pedig kiengesztel, tekints kegyesen néped alázatos könyörgésére és haragod ostorát, melyet bűneinkért megérdemeltünk, fordítsd el tőlünk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

VI. állomás
Veronika letörli Jézus arcát

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Mikor az Úr Jézus a Tábor hegyén átváltozott isteni dicsőségébe, arca ragyogott, mint a nap. A Golgotára vezető úton, mikor Veronika törölte le kendőjével a szenvedő Megváltó arcát, olyan volt, amilyennek a próféta jövendölte: ,,Láttuk Őt, s jaj nekünk! Nincs neki színe, sem ékessége; néztük Őt, s nem volt tekintete, hogy megkívántuk volna Őt, a megutáltat s legutolsót az emberek között! A fájdalmak férfiát, a betegséggel megbélyegzettet, ki előtt az emberek iszonyattal elfödik arcukat, mert nem tudnak rátekinteni.'' -- Pedig a mi gyengeségünket viselte és a mi fájdalmainkat hordozta!

Hívek: Könyörögjünk! Isten, ki magad képére és hasonlatosságára teremtettél minket, ragyogtasd arcod fölöttünk és könyörülj rajtunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

VII. állomás
Jézus másodszor roskad össze a kereszt alatt

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: ,,Jöjj és kövess engem!'' -- hívta tanítványait az Úr Jézus. De a kereszthordozás közben magára maradt. Tanítványai szerte futottak. Júdás harminc ezüst pénzért csókkal árulta el. Péter, mielőtt a kakas kétszer megszólalt, háromszor tagadta meg. A nép, akivel csak jót cselekedett, Pilátus palotája előtt gyűlölettel kiabálta: ,,El vele, feszítsd meg Őt!'' A kereszthordozás közben csak közömbös, pogány római katonák és ellenséges zsidók vették körül. Pedig a kereszt alatt roskadozó Úr is követésre hív: ,,Ki követni akar, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem!''

Hívek: Könyörögjünk! Isten, ki Fiadnak megalázódása által a lesújtott világot fölemelted, hallgasd meg híveid könyörgését, hogy kegyelmeddel a jólétben alázatosak, a bajban pedig bizalommal teljesek lehessünk! Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

VIII. állomás
Jézus vigasztalja Jeruzsálem leányait

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Jézust a nép és az asszonyok nagy sokasága követte, kik siránkoztak és jajgattak fölötte. Hozzájuk fordult Jézus és mondta: ,,Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, hanem sírjatok magatok és gyermekeitek fölött!'' -- Tartsatok bűnbánatot! hirdette a Megváltó útját egyengető Keresztelő. Péter apostol Krisztus megtagadása után ,,sírt keservesen'', s megtisztult a bánat könnyeiben. A bűneit sirató és könnyeivel szentséges lábát öntöző Magdolnáról pedig azt mondta az Úr Jézus: ,,Megbocsátatnak az ő sok bűnei, mert nagyon szeretett!''

Hívek: Könyörögjünk! Isten, ki inkább irgalmadat, mint haragodat mutatod azok iránt, kik benned remélnek, add, hogy méltón megsirassuk elkövetett bűneinket és így vigasztalásod édes kegyelmeinek mindig részesei lehessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

IX. állomás
Jézus harmadszor roskad össze a kereszt alatt

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Krisztus szenvedett érettünk, példát hagyva nekünk, hogy az Ő nyomdokait kövessük. Aki bűnt nem tett, sem álnokság ajkán nem volt, ki midőn szidalmazták, nem szidalmazott, midőn szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem átadta magát az Őt igazságtalanul elítélőknek. Ki a mi bűneinket viselte, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk!

Hívek: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki az emberi nem számára az alázatosság követendő példájaként megengedted, hogy Üdvözítőnk testet öltsön és kereszthalált haljon, engedd meg kegyesen, hogy az Ő béketűrését követhessük, és így feltámadásának részesei lehessünk. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

X. állomás
Jézust megfosztják ruháitól

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Mikor elérkeztek arra a helyre, melyet Golgotának mondanak, epével vegyített bort adtak neki inni. De megízlelvén azt, nem akart inni belőle. Ezután megfosztották ruháitól és megosztoztak rajtuk sorsot vetvén, hogy beteljesüljön, amit a próféta jövendölt. -- Az Úr Jézus ruhától való megfosztása emlékeztessen bennünket testünk bűneire és egyben Szent Pál szavaira: ,,Az éjszaka előre haladt, a nappal pedig elközelgett. Vessük le tehát a sötétség cselekedeteit, s öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Mint nappal, járjunk tisztességben, nem tobzódásban és részegeskedésben, nem paráznaságban és kicsapongásokban, nem civódásban és versengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!''

Hívek: Könyörögjünk! Uram, vetkőztesd ki belőlünk a régi embert cselekedeteivel és szokásaival együtt, és öltöztess minket új emberré, kit Isten alkotott a maga képére szentségben, igazságban és valóságban! Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

XI. állomás
Jézust keresztre feszítik

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: És megfeszítettek Őt és vele a latrokat, egyiket jobb, a másikat bal felől. -- Durva szegek a keresztfához feszítették az Úr Jézus gyermekeket áldó, kenyeret szaporító, betegeket gyógyító, állandóan jót tevő kezét. Ajkával folytatta még megváltói munkáját. Zsoltárimával fordult a mennyei Atyához: ,,Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?'' Ellenségeiért imádkozott: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!'' Bűnt bocsátott meg, s a megtérő latornak megígérte: ,,Ma még velem leszel a Paradicsomban.'' -- S édesanyánkká tette saját édesanyját, a kereszt alatt álló Fájdalmas Anyát!

Hívek: Könyörögjünk! Isten, ki az embert csodálatosan teremtetted és még csodálatosabban megváltottad, add, kérünk, hogy a bűn csábításainak eltökélt akarattal ellenálljunk, és így az örökkétartó örömökre eljuthassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

XII. állomás
Jézus meghal a keresztfán

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Mikor pedig 12 óra lett, sötétség borult az egész földre 3 óráig. És Jézus nagy szóval kiáltva mondta: ,,Atyám a Te kezedbe ajánlom lelkemet!'' S ezt mondva lehajtotta fejét és kiadta lelkét. -- A nap elsötétedett. A templom kárpitja közepén kettéhasadt. A föld megindult. A kősziklák megrepedtek. A sírok megnyíltak és sok halott földtámadt. -- A pogány római katonák igen megfélemlettek, a százados pedig megvallotta: ,,Valóban Isten fia volt ez az ember!''

Hívek: Könyörögjünk! Mindenható és végtelen szelídségű Istenünk, ki a szomjazó népnek a kősziklából az élő vizek forrását fakasztottad, fakaszd a mi szívünk keménységéből a a bánat igaz könnyeit, hogy bűneinket megsirathassuk és irgalmadból bocsánatot nyerhessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

XIII. állomás
Jézust leveszik a keresztről

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: A zsidók pedig, mivel a húsvéti előkészület napja volt, kérték Pilátust, hogy törjék meg a felfeszítettek csontjait, és vegyék le őket. Mentek tehát a katonák, és az elsőnek megtörték csontjait, és a másiknak is, kit megfeszítettek Ővele. Mikor pedig Jézushoz értek, látva, hogy már meghalt, nem törték meg csontjait, hanem egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből vér és víz jött ki. Ezek után pedig arimathiai József, aki tanítványa volt Jézusnak, kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus ezt megengedte. Elment tehát és levette Jézus testét a keresztről.

Hívek: Könyörögjünk! Kérünk Uram öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!

Miatyánk -- Üdvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

XIV. állomás
Jézust sírba teszik

Pap: Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!

Hívek: Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Pap: Jött pedig Nikodémus, ki először éjjel ment Jézushoz, illatos keneteket hozván. S vették Jézus testét, és tiszta gyolcsruhákba göngyölték, fűszerek közé, ahogy a zsidóknál szokás temetni. Volt pedig azon a helyen, hol Őt fölfeszítették, egy kert, s a kertben egy kősziklába vágott új sírbolt, melyben még senki nem feküdt. Azért odatették Jézust.

Hívek: Könyörögjük! Mindenható, irgalmas Isten, ki szent Fiad halála által az emberi nemnek az üdvösség gyógyszerét és az örök élet ajándékát nyújtottad, tekints kegyesen szolgáidra és éltesd az általad teremtett lelkeket, hogy halálunk óráján szent angyalod a bűn szennye nélkül vezessen bennünket Eléd. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!

Miatyánk -- Üvözlégy

Pap: Könyörülj rajtunk, Uram!

Hívek: Könyörülj rajtunk!

Az oltár előtt

Pap: Mi pedig dicsekedjünk a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, kiben üdvösségünk, életünk és föltámadásunk van, ki által megváltattunk és megszabadultunk!

Hívek: Tekints le, kérünk Urunk, családodra, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem vonakodott magát a gonoszok kezébe átadni és a kereszt kínját vállalni!

Pap: Krisztus meghalt értünk és föltámadott!

Hívek: Hogy akik élünk, többé ne magunknak éljünk, hanem Neki, ki értünk meghalt és föltámadott!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek!

Hívek: Miképpen kezdetben vala most és mindörökkön örökké. Ámen!

Pap: Mi pedig dicsekedjünk a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, kiben üdvösségünk, életünk és föltámadasunk van, ki által megváltattunk és megszabadultunk! Ámen!

Szentségi áldásra
O Salutaris Hostia,
Quae coeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino,
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amen.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori Genitoque
Laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio. Amen.

Pap: Panem de coelo praestitisti eis.

Hívek: Omne delectamentum in se habentem.

Pap: Oremus!

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula, saeculorum.
Hívek: Amen.

Áldás után (Hetvened vasárnaptól Húsvétig)

Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis.

Laudate Dominum omnes gentes; laudate eum omnes populi,
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis.

U. I. O. G. D.