Nyitólap
Hírek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
Archívum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk
A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
TÁJÉKOZTATÁS 2020.

TÁJÉKOZTATÁS

 
1. Járványveszély fenn áll, ezért kérjük idős, beteg testvéreinket, hogy ne jöjjenek még templomba! Fölmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel alól – De szenteljük meg a vasárnapot (Közvetítések)
2. Templomban maszk/sál viselete kötelező! Belépés után kézfertőtlenítés – Egymástól 1,5-2 méter távolságra üljünk- Békeköszöntés kézfogás nélkül – szentáldozás kézbe történik – Perselyezés kivonuláskor
3. Szentgyónás gyóntatóhelyiségen kívül történik
4. Általános feloldozás: Feltételek: Bűnbánat – Bűnbánat külső jele – Elégtétel – Járványveszély után személyes fülgyónás

EGYHÁZMEGYEI RENDELKEZÉSEK

 
Kedves Testvérek! Palánki Ferenc Püspök atya rendelkezésének értelmében Máj. 4. hétfőtől látogatható a szentmise. A tapasztalat az, hogy köznapi szentmiséken kevesen vesznek részt, ugyanakkor többen követték rendszeresen a kápolnában tartott szentmisét. Az otthon maradókra gondolva ezért amennyiben nincs miseszándék, akkor még egyelőre kedden, csütörtökön és pénteken a kápolnában lesz a szentmise, amit élőben vagy későbbi időpontban megnézhetünk. Fontos, hogy ezeknek a szentmiséknek ne nézői, hanem tevékeny résztvevői legyünk! A kápolnai szentmisén is érvényes a püspöki rendelkezés (maszk/sál viselete – kézfogás elmaradása – kézbe áldozás). Vigyázzon ránk Jó Pásztorunk, vigyázzunk mi is egymára, másokra! szeretettel, imádsággal László atya

ÖTLETEKNAGYHETI CSALÁDI LITURGIÁHOZ

 
VIRÁGVASÁRNAP – Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Alkalmazkodva a körülményekhez gyűjtsünk barkaágakat, még jobb a pálmaág. Elképzelhetőnek tartom erre az aranyeső ágat vagy más virágos ágat A család egyik tagja olvassa el a Jézus bevonulását megörökítő evangéliumi szakaszt. majd vonuljon a család (pl. az előszobából) a házi szentély, vagy egy Jézus kép elé. A virágos ágakat helyezzék vázába.

LITURGIA:
Ének – (előszobában együtt a család) - Hozsanna 77,1
Keresztvetés –
Összegyűltünk, és virágzó ágakkal kezünkben a diadalmas Királyunk elé vonuljunk.
Evangélium Mt 21,1-11
Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját. Induljunk Jézus elé.
Ének - Hozsanna 77/ 4, 5
A család döntse el, hogy figyelmet fenntartó-e a passió olvasása. Olvasható részekre osztva, vagy szereposztásban. De erre készülni kell!
Hosszabb forma: Mt 26,14-27,66
Rövidebb változat: Mt 27, 11-54
Hívek könyörgése (Adoremus), vagy szabadon megfogalmazott (de mindenki írja le!).
Ének: nagyböjti

NAGYCSÜTÖRTÖK – Az utolsó vacsora emléke
Legalkalmasabb az esti órákban ünnepelni. A cselekményes liturgia a kisebbeket is leköti. Ajánlom a lábmosási evangélium elolvasását. Talán az apa megmoshatja családtagjai lábát (vizet csurgat a lábra). Törölközővel megtörli. Ne fulladjon nevetésbe. Akkor inkább maradjon el. Itt is készülni kell, kiosztani a szerepeket (pl. egyik gyermek tarthatja a törülközőt).
A liturgia helye a nappali.
Mindent előkészítünk.

Liturgia:
Ének
Keresztvetés
Bevezető: Urunk, segíts, hogy megsejtsük, milyen érték alázatos magatartásod, amikor tanítványaid lábát mosod. Szeretnénk hozzád hasonlítani a szolgálatban.
Evangélium (Jn 13,1-16)
Lábmosás
Hívek könyörgése: (Adoremus, vagy szabadon megfogalmazott, de leírt)
Miatyánk…
Előimádkozó: Ezen az estén adta nekünk Urunk Jézus Krisztus önmagát a kenyér és bor színében. Ezen a napon nem hagynánk ki az áldozást, ezért most felindítjuk a vágyat a szentségi Jézussal való találkozáshoz.
Ima:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy / a legméltóságosabb Oltáriszentségben. / Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, / hogy a lelkembe fogadhassalak. / Mivel most nem tudlak / szentségi módon magamhoz venni, / jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! / Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Vagy:
Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged / és szeretlek Téged teljes szívemből. / Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek / magamhoz fogadni a szentáldozásban, / hogy Veled élhessek. / Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe / és végy lakást benne örökre! / A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste / őrizzen meg engem az örök életre! / Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. / Neked adom magamat egészen. / Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ének
- Ünnepi vacsora

NAGYPÉNTEK – Urunk szenvedése és halála
A nagypénteki liturgia témája: Jézus halálával megvált minket. A liturgia részei: igeliturgia (Szentírás, passió, könyörgések), hódolat a szent kereszt előtt, áldozás.
A liturgia helye a nappali.
Mindent előkészítünk.

Liturgia:
Kivételesen nem énekkel kezdünk. De elmarad a keresztvetés is.
Bevezető: Urunk, emlékezünk szenvedésedre, szeretetedre. Kérünk, legyél családunk védelmezője. Belénk igaz szereteted add. Ámen.
Szentírás – Passió: Jn 18,1-19, 42
(Alkalmazkodva a körülményekhez olvashatjuk szereposztással, részekre osztva, esetleg rövidebb formában is.)
Imák (ajánlott témák):
- Egyházunk – Pápa – Papok - Világi vezetőkért – Családodért – Szenvedőkért - Koronavírus
Hódolat a kereszt előtt. A családi ünneplést vezető felmutatja a keresztet:
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! – mondja.
Válasz: Mert szent Kereszted által megváltottad a világot.
Ének:
A résztvevők megcsókolhatják, megérinthetik a teste.
Miatyánk...
Előimádkozó: Áldozási szándékunk kifejezője vágyunk, hogy találkozzunk veled.
Ima (nagycsütörtök)
- Böjti vacsora

NAGYSZOMBAT
Családi áhítatunk lehet a keresztút. (Ehhez a gyerekek rajzolhatnak képeket, vagy keresnek.)
Nagypéntek este vagy nagyszombat délelőtt készítsünk „szentsírt”. Szükséges: nagyobb cserépalátét, kávé automatából barna kis pohár, a poharat és az alátétet letakarjuk földdel, lapos kővel lezárjuk (amit „elgörgetünk” nagyszombat este), esetleg búzával bevetjük a pohár feletti dombbal együtt, mellé két botot összekötve kereszt formában a földbe állítjuk.

HÚSVÉT VIGÍLIA (Nagyszombat este)
A liturgia helye a nappali.
Mindent előkészítünk.
Bevezető: Összegyűltünk, hogy emlékezzünk Urunk szenvedését megkoronázó feltámadására. Kérünk, adj nekünk, nemzetünknek és a világnak általad megújító életet.
Gyertyák, vagy mécsesek meggyújtása (vagy csak egyetlen nagy gyertyát)
Vezető: Legyen lakásunk és szívünk fénye a feltámadt Krisztus, akit gyertyánk jelképez.
Imádkozó:
Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa,
és ujjongjanak Isten csodálatos művei:
fölséges nagy Királyunk győzelmét
búgó kürtnek hangja áldva áldja!
A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája,
és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta;
érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya.
És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat,
hogy ilyen fényesség ragyog benne,
visszhangozzék a nép szent éneke,
bátran töltse be az Isten házát! (a mi házunkkal együtt)
Dicsőség a magasságban Istennek… (imádkozva, énekelve)
Szentírás
(Kiv 14,15-15,1; Ez 36,16-17a. 18-28) Róm 6,3-11; Mt 28,1-10
Újítsuk meg keresztségi fogadásunkat:
Ellene mondotok-e a sátánnak? - Ellene mondunk!
És minden cselekedetének? - Ellene mondunk!
És minden csábításának? - Ellene mondunk!
Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? - Hiszünk!
Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? - Hiszünk!
Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? - Hiszünk!
Hívek könyörgése:
Miatyánk...
Szívünk vágya áldozásunk kegyelme.
Ima (nagycsütörtök):
Befejezés:
Istenünk, a te Fiadnak, Jézus Krisztusnak a föltáma¬dásával örömet szereztél a világnak. Figyelj ránk és szentelj meg bennünket és ételünket, amelyeket bőkezűségedből kaptunk és lelkünket áraszd el áldásoddal, amikor húsvéti ételünket elfogyasztjuk.
Krisztus feltámadt! (amire mindenki válaszolja)
Valóban feltámadt! Alleluja!

ÜNNEPI VACSORA (Jó étvágyat!)

Nagyheti halászat a világhálón

 
KÖZLEMÉNY

 
A Húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó módon ünnepelje meg Megváltásunk titkát.

Tekintettel arra, hogy többekben felmerült annak igénye, hogy a Nagyhetet szabályozzuk plébániai szinten, megerősítjük, hogy korábbi rendelkezéseink a Nagyhétre is érvényesek. Kérjük a paptestvéreket, hogy ha valamely hívő részéről a személyes gyónás sürgető igénye felmerül, az egészségügyi szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák szem előtt. Akinek nincs alkalma arra, hogy a szentáldozását a húsvéti időben végezze el, az elvégezheti később.

A Feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánjuk a paptestvéreknek és minden kedves testvérünknek.

Budapest, 2020. április 2.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

204/2020. EGYHÁZMEGYEI RENDELKEZÉSEK A FENNÁLLÓ JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE

 
A koronavírus következtében fennálló járványügyi helyzetben, a további fertőzés elkerülése érdekében, a következő rendelkezéseket léptetem hatályba egyházmegyénkben 2020. március 20-tól visszavonásig. Kérem a papság és a hívek részéről a liturgikus mellékletben foglaltak és az alábbiakban megfogalmazott iránymutatások betartását:

1. Imával esedezzünk napról napra az élő Istenhez a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért, és híveinket is bátorítsuk erre. (Vö. Melléklet)
2. A templomainkat tartsuk nyitva, hogy a hívek egyénileg betérhessenek imádkozni és szentségimádásra.
3. 2020. március 20-tól határozatlan ideig szünetel a nép részvételével bemutatott szentmise és egyéb liturgikus cselekmény; minden templomi közösségi imádság (keresztút,rózsafüzér stb.) és egyéb amelyeket eddig pap nélkül végeztek.
4. Az elsőáldozást és a bérmálkozást halasszuk el a járvány megszűnése utáni időszakra.
5. Felmentést adok a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.
Az Úr napjának megszentelése azonban továbbra is ugyanúgy parancs marad számukra (ha valakinek súlyos okból lehetetlenné válik részvétele az eucharisztikus ünneplésen, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával– egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki áldozást.
Vasárnaponként 11.30-kor a Debrecen TV is közvetít szentmisét a Szent Anna-székesegyházból,.
A lelki szentáldozás (communio spiritualis) az áldozásnak az a módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz lelki áldozást sem tud végezni.
A mai naptól az Adoremus kiadványt ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tette az Új Ember honlapján.
6. Paptestvéreimet kérem, hogy továbbra is tartsanak templomainkban, kápolnáinkban szentmiséket.
A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők, vagy kérésére áthelyezhetők.
7. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.
8. A szentgyónást telefonon vagy online nem lehet végezni. Tekintettel azonban a rendkívüli járványügyi helyzetre – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé teszem az általános feloldozás megadását (vö. CIC 961–963. k.).
9. A temetés egyszerű formában és röviden tartandó meg a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.
10. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Debrecen, 2020. március 19. Szent József főünnepén:

PALÁNKI Ferenc - debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

PLÉBÁNIA

· Ügyintézés vagy lelki beszélgetés, segítségnyújtás továbbra is előírások betartásával (távolságtartás)
· Kapcsolat!!! Kedves Testvérek! Híveink közül sokan nem rendelkeznek internetkapcsolattal, számukra (családtagjaink, rokonaink, közösségünk tagjai) célszerű telefonon továbbadni az információkat!

IMÁDSÁGOK

Lelki áldozáskor

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Imádságok járvány esetén!

Ferenc pápa felajánló imája
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága
Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét!
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

Angelo Bagnasco és Jean-Claude Hollerich SJ bíboros érsekek közös imádsága
Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavar- és aggodalomkeltő időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük.
Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki a egyszülött Fiaddal és Szentlelkeddel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

Járványban segítő szentek közbenjárását kérő imádság
Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

Könyörgés
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!
Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!
A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!
Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk! Ámen!

Hírek 2020.
Kálváriabúcsú
 
Az MKPK közleménye
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

Ne csak a vírus terjedjen!
(László atya üzenete)

Kedves Testvérek!

Tegnap kaptuk a szomorú hírt, hogy Márc. 22-étől, Nagyböjt 4. vasárnapjától nem lesznek nyilvános szentmisék templomainkban. A templom nyitva áll a hívek előtt napközben, bárki betérhet, hogy imádkozzon szeretteiért, önmagáért, betegekért, egészségügyi dolgozókért. A kritikus helyzetben - a technika vívmányait használva - szeretnék lelki segítséget nyújtani azáltal is, hogy e szent időben elmélkedéseket osztok meg.

Egyben jelzem, hogy pénteken és szombaton még lesz szentmise, illetve keresztút! A további tudnivalókat jelzem. Állami és egyházi vezetőink szeretetből fakadó intézkedéseit tartsuk meg, vigyázzunk másokra, egymásra!

Szeretettel, imádsággal László atya

Nagyböjt 4. vasárnapja
 
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből

Az Úr így szólt Sámuelhez: "Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt." Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: "Nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje." Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: "Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet." Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: "Ezeket nem választotta ki az Úr." Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: "Mind itt vannak fiaid?" "A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi." Sámuel erre meghagyta Izájnak: "Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt." Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt: "Rajta, kend föl, mert ő azt." Erre Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke.

Ez az Isten Igéje

Tovább...

7. Mária útja a hit útja és nem a látásé
 
Ha figyelünk Ábrahám történetére, jobban megértjük annak súlyát, hogy Mária ott állt a kereszt alatt. Gábriel angyal az, aki egymás mellé állítja a két személyt azáltal, hogy az angyali üdvözletkor azokkal a szavakkal fordult Máriához, mint Ábrahámhoz: "Istennek semmi sem lehetetlen!" (Lk 1,37 vö. Ter 18,14). De még inkább a tettek azok, ami miatt egymás mellé állíthatjuk a két személyt. Isten megígérte, hogy Ábrahámnak fia születik majd, annak ellenére, hogy ő idős volt és felesége meddő. És Ábrahám hitt. Isten hírül adta Máriának, hogy gyermeke lesz, annak ellenére, hogy szűz. És Mária hitt. Aztán Isten újra megjelent és azt kérte Ábrahámtól, áldozza fel fiát, adja neki őt, akivel kapcsolatban megígért: "Izsák által lesznek utódaid." (Vö. Ter 17,15-21) És Ábrahám engedelmeskedett. Isten Mária életében is megjelent másodjára, s beleegyezését, vagy még inkább részvételét kérte Fia feláldozásában, akiről korábban azt mondta, hogy nagy lesz Ő és uralma örökké megmarad. És Mária engedelmeskedett. Ábrahám fölment Izsákkal a Mórija hegyére, Mária pedig követte Jézust a Kálvária hegyére. Isten az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és visszaadta neki fiát, de Máriával nem így történt. Ott kellett állnia a kereszt töénél és nem volt visszaút a halál küszöbénél. Mária visszakapta Fiát, de csak miután levették a keresztről.

Mária útja a hit útja és nem a látásé. Bízott abban, hogy az események sora egyik pillanatról a másikra megváltozik, hogy Fia ártatlansága kiderül. De hiába bizakodott Pilátus előtt, hiába bizakodott a Kálvária felé haladva. Remélte, hogy mielőtt az első szöget beleverik, minden jóra fordul, de nem így történt. Nem neki szólt az ígéret, hogy Fia Dávid trónján fog ülni és uralkodni fog Jákob háza felett (Vö. Lk 1,32-33)? Ez a kereszt lenne Dávid trónja? Mária valóban hitt "a remény ellenére is" (Róm 4,18) Remélt Istenben akkor is, amikor látta, hogy emberileg már nincs remény.

Vonjunk le néhány következtetést ebből az összehasonlításból. Ha azért, amit tett, Ábrahám méltó volt arra, hogy a "mindnyájunk atyjának" (Róm 4,16) és a "hit atyjának" nevezzük (Római kánon), akkor ki hezitálna Máriát "mindnyájunk anyjának", a "hit anyjának" vagy az "Egyház anyjának" nevezni? Isten azt mondta Ábrahámnak. "Mivel ezt tetted és nem kímélted fiadat... Nagy nép atyjává teszlek." (Ter 22,16-17; 17,5). És most még inkább elmondhatjuk Máriával kapcsolatban, hogy Isten ezt mondta neki: "Mivel ezt tetted és nem kímélted Fiadat, megáldalak téged. És sok nép anyjává tettelek téged!"

6. Krisztus alázatának felöltése
 
628-ban, amikor Hérakleiosz bizánci császár legyőzte a Khoszroész perzsa királyt, visszaszerezte a szent kereszt ereklyéjét, amit a perzsa uralkodó rabolt el tizennégy évvel korábban Jeruzsálemből. Amikor a császár megpróbálta felállítani a becses ereklyét a Konstantin császár által építtetett bazilikán, különös dolog történt, amelyről Szeptember 14-én, Szent kereszt felmagasztalásának napján a liturgia is megemlékezik.

Az Olvasmányos imaóra így írja le a történetet:
Herakliosz, aki arannyal és drágakövekkel ékes ruhába öltözve próbált bevonulni a Kálváriához vezető kapun, képtelen volt megmozdulni. Minél jobban erőlködött, annál inkább érezte, hogy lába a földbe gyökerezett. Ezen mindenki csodálkozott. Akkor Zakariás, a püspök azt mondta a császárnak, hogy talán ez a díszes öltözet nem illik ahhoz az alázathoz, amellyel Krisztus felvitte keresztjét a Kálváriára. A császár erre levette díszes ruháit, majd mezítláb, egyszerű öltözetben immár minden nehézség nélkül felért arra a helyre, ahol a keresztet felállították.

Ebből a jelenetből való a nagypénteki szertartásnak az a része, hogy a pápa mezítláb, ünnepi liturgikus ruhát letéve lép a kereszthez, hogy azt megcsókolja. De van ennek a történetnek egy olyan lelki és jelképes jelentősége, amely mindnyájunkat érint, még azokat is, akik nem mezítláb mennek oda, hogy megcsókolják a keresztet. Nem lehet a keresztre feszítetthez közeledni másként, csak úgy, ha előbb meg nem szabadultunk az önhittséghez, jogainkhoz való ragaszkodástól: vagyis a büszkeségtől és minden hiábavalóságtól! Ez nemcsak lehetetlen, de nyilvánvaló visszautasításban lesz részünk.

Amikor az Úr szenvedésére emlékezünk, két teendőnk van: először is tegyük le a kereszt tövénél önmagunk és a világ büszkeségének terhét; másodszor pedig öltsük fel Krisztus alázatát, így térünk haza „megigazulva”, vagyis bocsánatot nyerve, új emberként.

5. Az élő víz folyamai
 
Egy nap, miután a Jeruzsálemi Templomot lerombolták és a népet Babilonba száműzték, Ezekiel prófétának látomása volt. Az újjáépített templomot látta maga előtt, s a Templom küszöbe alatt víz tört fel a keleti oldalon. Ahogy a víz folyását követte, látta, hogy az egyre mélyebb és mélyebb, először bokáig, majd térdig ér. Később ágyékáig ért, végül olyan mély lett, hogy már nem lehetett azon átgázolni. Majd a folyó partján sok fát látott és hallotta, hogy egy hang ezt mondja:
„Ez a víz a keleti vidék felé indul és lefolyik Arabáig, s eljut a tengerig; amikor beleömlik, annak vize egészséges lesz. Amerre elér a folyó, minden élőlény, amely mozog, élni fog." (Ez 47,8-9)

János evangélista úgy látja, hogy ez a jövendölés Krisztus szenvedésében teljesedik be. Ezt írja: "Az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből nyomban vér és víz folyt ki." (Jn 19,34) Az Egyház ezeket a szavakat énekli Krisztusra vonatkozóan a Húsvéti idő ünnepi szentmisén: Vidi aquam egredientem de templo "Láttam a templomból kiáradó vizet.”

Jézus a templom, amit az ember lerombolt, de Isten újjáépítette, amikor feltámasztotta Őt a halálból. Jézus mondta: "Bontsátok le a templomot, és én harmadnapra fölépítem azt.” Az evangélista megmagyarázza, hogy "Ő azonban saját testének templomára gondolt." (Jn 2,19.21) A kereszten Krisztus teste lett az új templom, az imádás új központja, Isten dicsőségének és jelenlétének végső helye az emberek között. Ennek a templomnak az oldalából víz folyik. Ez is, amint a víz, amit a próféta látott először egy forrás volt, de később hatalmas folyóvá duzzadt. Valójában lelki értelemben ebből a vízforrásból születik meg mindegyik keresztelőkút. Nagy Szent Leó pápa két latin verset vésetett a Lateráni székesegyház keresztelőkútjának márványába: „Ez az élet forrása, amely a földön mindent megtisztít, mert Krisztus sebéből ered.” (Fons hic est vitae qui totum diluit orbem - sumens Christi vulnere principium). Valóban, az "élet forrása” a kereszten lévő Krisztus szívéből fakad!

4. „Atyám, bocsáss meg nekik!”
 
Nincs ehhez a három szóhoz hasonló: "Atyám, bocsáss meg nekik!" (Lk 23,34) Ezekben a szavakban benne van Isten minden hatalma és szentsége: ellenállhatatlan szavak, amelyeket semmiféle gonoszság vagy vétek le nem győzhet, mert akkor ejtették ki ezeket, amikor a gonosz a legerősebb volt, amikor hatalma elérte azt a csúcspontot, amelyet soha többé nem tud megközelíteni. "A győzelem elnyelte a halált: halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?” (1 Kor 15,55) Ezek a szavak, hogy "Atyám, bocsáss meg nekik!", szent szavak. Ezek fejezik ki és valósítják meg a passió célját, a világ kiengesztelődését Istennel.

Ez a kiengesztelődés már a keresztnél kezdetét vette azoknál a személyeknél, akik keresztre feszítették Jézust. Meggyőződésem, hogy ezek az emberek szabadulást nyertek és majd találkozunk velük a mennyben. Ők lesznek Isten mérhetetlen jóságának a tanúi mindörökre. "Atyám, bocsáss meg nekik!", és az Atya, aki mindig meghallgatta Fiának imádságát életében (Vö. Jn 11,42) meghallgatja imáját a halál pillanatában. Miután azok, akik keresztre feszítették Jézust, bocsánatot nyertek - köztük a jobb lator és a kereszt tövénél álló százados -, a Pünkösd napján megtért tömeg is megbocsátásban részesültek. Ez a körmenet egyre csak duzzad és duzzad, s minket is átölel, akik ma emlékezünk Krisztus halálára. Izajás próféta könyvében Isten mondja a szenvedő szolgáról, hogy igazzá tesz sokakat… halálra adta életét, és a bűnösök közé számították; pedig ő sokak vétkét viselte, és a bűnösökért közbenjár.” (53,11-12) Mivel magára vette vétkeiket és mondta: "Atyám, bocsáss meg nekik!" tette őket megigazultakká.

3. Az alázatos és megtört szív
 
A bűn megvallása, amikor őszinte és önkéntes - milyen csodálatos és micsoda emberi nagyság! Az ember engedi Istennek, hogy Önmaga legyen, "Isten, aki a bűnöket megbocsátja." (Vö. Mik 7,18) Az ember Isten oldalára áll önmagával szemben, ezáltal Isten is ugyanezt teszi: az ember oldalára áll Önmagával, igazságos ítéletével szemben. Nyilvánvaló, hogy ez irgalomból és nem szükségszerűségből történik. Isten irgalmas akar lenni a világgal szemben, de nem képes erre, ha az ember tagadja a bűnét, Isten irgalmának tárgyát. A legnehezebb Isten számára az, hogy az ember "alázatos és töredelmes szívű" legyen. Az Ő mindenhatósága sem elegendő, szükség van a mi szabad válaszunkra is. Ez az, ami értékes és megérinti Isten szívét!

„Így szól az Úr: »Az ég az én trónusom,
és a föld lábam zsámolya.
Milyen ház az, melyet nekem építhetnétek,
és melyik hely az én nyugvóhelyem?
de letekintek arra, aki alázatos és töredelmes szívű.” (Iz 66,1-2)

1. „Ott voltál, mikor megfeszítették Őt?”
 
Az Újszövetségben a Jézus szenvedéséről szóló igehirdetés mindig két részből áll: elmondja a tényt – „szenvedett” és „meghalt”; valamint ennek okát: „értünk”, a „mi bűneinkért”. (Vö. 1 Kor 15,3; Róm 4,25) Krisztus kínszenvedéséhez végső soron semmi közünk nincs, csak ha átlépünk a nekünk készült szűk kapun. Csak az érti meg Jézus kínszenvedését, aki tudja, hogy ez az ő műve is volt.
Vagyis az én bűnöm is ránehezedett Jézus szívére a Getszemáni kertben; az én önzésem és szabadságommal való visszaélésem is keresztre szegezte Őt. Ha Krisztus az „én bűneimért” halt meg, akkor mondhatjuk így is egyszerűen, hogy én öltem meg a názáreti Jézust! Az a háromezer, akiknek Péter apostol Pünkösdkor prédikált, nem volt ott Pilátus pretóriumában, nem szegezték Őt a Kálvárián a keresztre, mégis azt mondta nekik emelt hangon: „Ti megfeszítettétek a názáreti Jézust!” (Vö. ApCsel 2,23) És a Szentlélek munkájának hatására beismerték, hogy ez igaz, mert ezután ez olvasható: „Mit tegyünk hát, testvérek?” (2,37)
„Ott voltál, mikor megfeszítették Őt?” – teszi föl a kérdést egy afrikai-amerikai spirituálé. Majd így folytatja: „Félek, félek, félek.” Akárhányszor hallom e himnuszt, mindig arra kell gondolnom: „Jaj, igen, én is ott voltam, én is ott voltam, amikor megfeszítették Uramat”
Szükség van arra, hogy élete során legalább egyszer mindenki megtapasztaljon szívében valami hasonló földrengést, ami a természetben történt Krisztus halálának pillanatában – a Templom függönyének szétszakadását, a sziklák meghasadását és a sírok megnyílását. Szükség van arra, hogy a szent istenfélelem egyszer, s mindenkorra összetörje szívünket, amely minden ellenére tele van önbizalommal. Péter apostol valami hasonlót élt át, azért volt képes fennhangon elmondani e megrendítő szavakat a tömegnek, mert először ő maga is „keservesen sírt”, amikor Jézus rá tekintett (Lk 22,62)
Szent János passiójában halljuk e szavakat: „Föltekintettek arra, akit keresztül szúrtak!” (19,37) Ez a jövendölés legyen valóság a mi életünkben is: nézzünk fel arra, akit keresztül szúrtunk, és gyászoljuk Őt úgy, mint aki gyermekét siratja (vö. Zak 12,10). Ha a világ nem tért meg attól, hogy hallott minket, az evangélium hirdetőit, térjen meg azáltal, hogy látja sírásunkat és gyászunkat!

Biblikus esték 2020.
 
Biblikus esték 2020.
A Szent László imaszövetség polgári csoportjának elsőcsütörtöki szentségimádása
 
Ökumenikus imanyolcad, Polgár, 2020. Jan. 23-34.
 
Hírek 2018.
Nyári Oratórium Polgáron
 
A gyerekek részére idén is kétszer adott napközis táborlehetőséget a polgári római katolikus egyházközség. Az augusztusi oratórium programtervét templomunk 160. születésnapja köré építettük. Célunk az volt, hogy a táborozók minden percét lekötve, részletes templomismerettel gazdagítva, játékosan megerősítsük bennük a közösséghez való tartozás jelentőségét.

Tovább...

A polgári Nagyboldogasszony templom
 
Augusztus 15-én Szűz Máriáról emlékezik meg a keresztény világ, aki nekünk, magyaroknak Jézus Krisztus anyja mellett Minden Magyarok Nagyasszonyát, a Nagyboldog-asszonyt is jelenti. Augusztus 20-án első királyunkra, Szent Istvánra, s egyben keresztény államiságunkra emlékezünk. Ez a két ünnepnap elválaszthatatlan egymástól, amelyhez Polgáron még egy helyi évforduló is kapcsolódik. Ugyanis 1858. augusztus 15-én szentelték fel a Nagyboldog-asszony templomot, ami a polgári emberek többségének személyes életében is kitörölhetetlen emléket hagyott. Vagy azért, mert itt keresztelték meg, vagy azért, mert itt fogadott örök hűséget szíve választottjának, hogy csak a két legfontosabb stációját említsük az emberi életnek.

Tovább...

Templombúcsú
 
VÁROSI KERESZTÚT 2018. Márc. 23.
Szent László nyomában
 
Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van (Mt 10,30)
Húsvétra való előkészületünk megkezdődött Hamvazószerdával. A nagyböjti időszak a katolikus embernek a lelki megújulást is jelenti. Ehhez a megújuláshoz hozzájárult a templomunkban minden pénteken végigjárt keresztút, majd az azt követő biblikus esték. Tanúságtételként a Városi keresztút alkalmából a város különböző helyén elmondott imádságaink, énekeink erősítettek bennünket a húsvéti szent időre való felkészülésünkben. Reméljük és bízunk benne, hogy felkészülésünk után méltóképpen tudjuk megünnepelni Krisztus halálát és feltámadását! (Gulyás Istvánné)

Képek...

Szent László nyomában
Szent László nyomában
 
Az idei 2017-es esztendőt a nemzetpolitikai államtitkárság Szent László-emlékévnek nyilvánította a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Ebből az alkalomból egyházközségünk zarándoklatot szervezett, hogy tisztelegjünk szent királyunk előtt.

Tovább...

Püspöki szentmise és esperesi beiktatás
advent_15
 
Püspöki szentmise és esperesi beiktatás

Tovább...

Hittanos kirándulás – Rakamaz
advent_15
 
Hittanos kirándulás – Rakamaz

Tovább...


Menütérkép | Jogi közlemény | Impresszum | Frissítve: