Nyitólap
Hírek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
Archívum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk
A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
TÁJÉKOZTATÁS

Kedves Hívek!

 
Telefonos ügyintézésre, időpont egyeztetésre az alábbi telefonszámon van lehetőség: +3630/630-4076
E-mail cím: castor2@freemail.hu

Földes Gábor atya

TÁJÉKOZTATÁS

 
1. Járványveszély fenn áll, ezért kérjük idős, beteg testvéreinket, hogy ne jöjjenek még templomba! Fölmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel alól – De szenteljük meg a vasárnapot (Közvetítések)
2. Templomban maszk/sál viselete kötelező! Belépés után kézfertőtlenítés – Egymástól 1,5-2 méter távolságra üljünk- Békeköszöntés kézfogás nélkül – szentáldozás kézbe történik – Perselyezés kivonuláskor
3. Szentgyónás gyóntatóhelyiségen kívül történik
4. Általános feloldozás: Feltételek: Bűnbánat – Bűnbánat külső jele – Elégtétel – Járványveszély után személyes fülgyónás

EGYHÁZMEGYEI RENDELKEZÉSEK

 
Kedves Testvérek! Palánki Ferenc Püspök atya rendelkezésének értelmében Máj. 4. hétfőtől látogatható a szentmise. A tapasztalat az, hogy köznapi szentmiséken kevesen vesznek részt, ugyanakkor többen követték rendszeresen a kápolnában tartott szentmisét. Az otthon maradókra gondolva ezért amennyiben nincs miseszándék, akkor még egyelőre kedden, csütörtökön és pénteken a kápolnában lesz a szentmise, amit élőben vagy későbbi időpontban megnézhetünk. Fontos, hogy ezeknek a szentmiséknek ne nézői, hanem tevékeny résztvevői legyünk! A kápolnai szentmisén is érvényes a püspöki rendelkezés (maszk/sál viselete – kézfogás elmaradása – kézbe áldozás). Vigyázzon ránk Jó Pásztorunk, vigyázzunk mi is egymára, másokra! szeretettel, imádsággal László atya

ÖTLETEKNAGYHETI CSALÁDI LITURGIÁHOZ

 
VIRÁGVASÁRNAP – Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Alkalmazkodva a körülményekhez gyűjtsünk barkaágakat, még jobb a pálmaág. Elképzelhetőnek tartom erre az aranyeső ágat vagy más virágos ágat A család egyik tagja olvassa el a Jézus bevonulását megörökítő evangéliumi szakaszt. majd vonuljon a család (pl. az előszobából) a házi szentély, vagy egy Jézus kép elé. A virágos ágakat helyezzék vázába.

LITURGIA:
Ének – (előszobában együtt a család) - Hozsanna 77,1
Keresztvetés –
Összegyűltünk, és virágzó ágakkal kezünkben a diadalmas Királyunk elé vonuljunk.
Evangélium Mt 21,1-11
Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját. Induljunk Jézus elé.
Ének - Hozsanna 77/ 4, 5
A család döntse el, hogy figyelmet fenntartó-e a passió olvasása. Olvasható részekre osztva, vagy szereposztásban. De erre készülni kell!
Hosszabb forma: Mt 26,14-27,66
Rövidebb változat: Mt 27, 11-54
Hívek könyörgése (Adoremus), vagy szabadon megfogalmazott (de mindenki írja le!).
Ének: nagyböjti

NAGYCSÜTÖRTÖK – Az utolsó vacsora emléke
Legalkalmasabb az esti órákban ünnepelni. A cselekményes liturgia a kisebbeket is leköti. Ajánlom a lábmosási evangélium elolvasását. Talán az apa megmoshatja családtagjai lábát (vizet csurgat a lábra). Törölközővel megtörli. Ne fulladjon nevetésbe. Akkor inkább maradjon el. Itt is készülni kell, kiosztani a szerepeket (pl. egyik gyermek tarthatja a törülközőt).
A liturgia helye a nappali.
Mindent előkészítünk.

Liturgia:
Ének
Keresztvetés
Bevezető: Urunk, segíts, hogy megsejtsük, milyen érték alázatos magatartásod, amikor tanítványaid lábát mosod. Szeretnénk hozzád hasonlítani a szolgálatban.
Evangélium (Jn 13,1-16)
Lábmosás
Hívek könyörgése: (Adoremus, vagy szabadon megfogalmazott, de leírt)
Miatyánk…
Előimádkozó: Ezen az estén adta nekünk Urunk Jézus Krisztus önmagát a kenyér és bor színében. Ezen a napon nem hagynánk ki az áldozást, ezért most felindítjuk a vágyat a szentségi Jézussal való találkozáshoz.
Ima:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy / a legméltóságosabb Oltáriszentségben. / Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, / hogy a lelkembe fogadhassalak. / Mivel most nem tudlak / szentségi módon magamhoz venni, / jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! / Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Vagy:
Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged / és szeretlek Téged teljes szívemből. / Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek / magamhoz fogadni a szentáldozásban, / hogy Veled élhessek. / Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe / és végy lakást benne örökre! / A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste / őrizzen meg engem az örök életre! / Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. / Neked adom magamat egészen. / Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Ének
- Ünnepi vacsora

NAGYPÉNTEK – Urunk szenvedése és halála
A nagypénteki liturgia témája: Jézus halálával megvált minket. A liturgia részei: igeliturgia (Szentírás, passió, könyörgések), hódolat a szent kereszt előtt, áldozás.
A liturgia helye a nappali.
Mindent előkészítünk.

Liturgia:
Kivételesen nem énekkel kezdünk. De elmarad a keresztvetés is.
Bevezető: Urunk, emlékezünk szenvedésedre, szeretetedre. Kérünk, legyél családunk védelmezője. Belénk igaz szereteted add. Ámen.
Szentírás – Passió: Jn 18,1-19, 42
(Alkalmazkodva a körülményekhez olvashatjuk szereposztással, részekre osztva, esetleg rövidebb formában is.)
Imák (ajánlott témák):
- Egyházunk – Pápa – Papok - Világi vezetőkért – Családodért – Szenvedőkért - Koronavírus
Hódolat a kereszt előtt. A családi ünneplést vezető felmutatja a keresztet:
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! – mondja.
Válasz: Mert szent Kereszted által megváltottad a világot.
Ének:
A résztvevők megcsókolhatják, megérinthetik a teste.
Miatyánk...
Előimádkozó: Áldozási szándékunk kifejezője vágyunk, hogy találkozzunk veled.
Ima (nagycsütörtök)
- Böjti vacsora

NAGYSZOMBAT
Családi áhítatunk lehet a keresztút. (Ehhez a gyerekek rajzolhatnak képeket, vagy keresnek.)
Nagypéntek este vagy nagyszombat délelőtt készítsünk „szentsírt”. Szükséges: nagyobb cserépalátét, kávé automatából barna kis pohár, a poharat és az alátétet letakarjuk földdel, lapos kővel lezárjuk (amit „elgörgetünk” nagyszombat este), esetleg búzával bevetjük a pohár feletti dombbal együtt, mellé két botot összekötve kereszt formában a földbe állítjuk.

HÚSVÉT VIGÍLIA (Nagyszombat este)
A liturgia helye a nappali.
Mindent előkészítünk.
Bevezető: Összegyűltünk, hogy emlékezzünk Urunk szenvedését megkoronázó feltámadására. Kérünk, adj nekünk, nemzetünknek és a világnak általad megújító életet.
Gyertyák, vagy mécsesek meggyújtása (vagy csak egyetlen nagy gyertyát)
Vezető: Legyen lakásunk és szívünk fénye a feltámadt Krisztus, akit gyertyánk jelképez.
Imádkozó:
Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa,
és ujjongjanak Isten csodálatos művei:
fölséges nagy Királyunk győzelmét
búgó kürtnek hangja áldva áldja!
A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája,
és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta;
érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya.
És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat,
hogy ilyen fényesség ragyog benne,
visszhangozzék a nép szent éneke,
bátran töltse be az Isten házát! (a mi házunkkal együtt)
Dicsőség a magasságban Istennek… (imádkozva, énekelve)
Szentírás
(Kiv 14,15-15,1; Ez 36,16-17a. 18-28) Róm 6,3-11; Mt 28,1-10
Újítsuk meg keresztségi fogadásunkat:
Ellene mondotok-e a sátánnak? - Ellene mondunk!
És minden cselekedetének? - Ellene mondunk!
És minden csábításának? - Ellene mondunk!
Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? - Hiszünk!
Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? - Hiszünk!
Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? - Hiszünk!
Hívek könyörgése:
Miatyánk...
Szívünk vágya áldozásunk kegyelme.
Ima (nagycsütörtök):
Befejezés:
Istenünk, a te Fiadnak, Jézus Krisztusnak a föltáma¬dásával örömet szereztél a világnak. Figyelj ránk és szentelj meg bennünket és ételünket, amelyeket bőkezűségedből kaptunk és lelkünket áraszd el áldásoddal, amikor húsvéti ételünket elfogyasztjuk.
Krisztus feltámadt! (amire mindenki válaszolja)
Valóban feltámadt! Alleluja!

ÜNNEPI VACSORA (Jó étvágyat!)

Nagyheti halászat a világhálón

 
KÖZLEMÉNY

 
A Húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra, hogy hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó módon ünnepelje meg Megváltásunk titkát.

Tekintettel arra, hogy többekben felmerült annak igénye, hogy a Nagyhetet szabályozzuk plébániai szinten, megerősítjük, hogy korábbi rendelkezéseink a Nagyhétre is érvényesek. Kérjük a paptestvéreket, hogy ha valamely hívő részéről a személyes gyónás sürgető igénye felmerül, az egészségügyi szabályokat a legmesszebb menőkig tartsák szem előtt. Akinek nincs alkalma arra, hogy a szentáldozását a húsvéti időben végezze el, az elvégezheti később.

A Feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánjuk a paptestvéreknek és minden kedves testvérünknek.

Budapest, 2020. április 2.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

204/2020. EGYHÁZMEGYEI RENDELKEZÉSEK A FENNÁLLÓ JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE

 
A koronavírus következtében fennálló járványügyi helyzetben, a további fertőzés elkerülése érdekében, a következő rendelkezéseket léptetem hatályba egyházmegyénkben 2020. március 20-tól visszavonásig. Kérem a papság és a hívek részéről a liturgikus mellékletben foglaltak és az alábbiakban megfogalmazott iránymutatások betartását:

1. Imával esedezzünk napról napra az élő Istenhez a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért, és híveinket is bátorítsuk erre. (Vö. Melléklet)
2. A templomainkat tartsuk nyitva, hogy a hívek egyénileg betérhessenek imádkozni és szentségimádásra.
3. 2020. március 20-tól határozatlan ideig szünetel a nép részvételével bemutatott szentmise és egyéb liturgikus cselekmény; minden templomi közösségi imádság (keresztút,rózsafüzér stb.) és egyéb amelyeket eddig pap nélkül végeztek.
4. Az elsőáldozást és a bérmálkozást halasszuk el a járvány megszűnése utáni időszakra.
5. Felmentést adok a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.
Az Úr napjának megszentelése azonban továbbra is ugyanúgy parancs marad számukra (ha valakinek súlyos okból lehetetlenné válik részvétele az eucharisztikus ünneplésen, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával– egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki áldozást.
Vasárnaponként 11.30-kor a Debrecen TV is közvetít szentmisét a Szent Anna-székesegyházból,.
A lelki szentáldozás (communio spiritualis) az áldozásnak az a módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz lelki áldozást sem tud végezni.
A mai naptól az Adoremus kiadványt ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tette az Új Ember honlapján.
6. Paptestvéreimet kérem, hogy továbbra is tartsanak templomainkban, kápolnáinkban szentmiséket.
A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők, vagy kérésére áthelyezhetők.
7. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.
8. A szentgyónást telefonon vagy online nem lehet végezni. Tekintettel azonban a rendkívüli járványügyi helyzetre – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé teszem az általános feloldozás megadását (vö. CIC 961–963. k.).
9. A temetés egyszerű formában és röviden tartandó meg a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.
10. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Debrecen, 2020. március 19. Szent József főünnepén:

PALÁNKI Ferenc - debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

PLÉBÁNIA

· Ügyintézés vagy lelki beszélgetés, segítségnyújtás továbbra is előírások betartásával (távolságtartás)
· Kapcsolat!!! Kedves Testvérek! Híveink közül sokan nem rendelkeznek internetkapcsolattal, számukra (családtagjaink, rokonaink, közösségünk tagjai) célszerű telefonon továbbadni az információkat!

IMÁDSÁGOK

Lelki áldozáskor

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Vagy:

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Imádságok járvány esetén!

Ferenc pápa felajánló imája
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága
Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét!
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

Angelo Bagnasco és Jean-Claude Hollerich SJ bíboros érsekek közös imádsága
Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavar- és aggodalomkeltő időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük.
Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk Téged, aki a egyszülött Fiaddal és Szentlelkeddel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

Járványban segítő szentek közbenjárását kérő imádság
Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

Könyörgés
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!
Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!
A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!
Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk! Ámen!

Menütérkép | Jogi közlemény | Impresszum | Frissítve: